میخک نسخۀ ۲.۲

1.5em / 22px

توجه به فاصله‌گذاری هنگام حروف‌چینی اهمیت بسزایی در آسان خوانده شدن مطلب دارد. برای جدا کردن کلمات از هم از کلید فاصله(space) استفاده می‌شود که عبارت است از فاصلۀ استانداردی که مقدار آن هنگام طراحی قلم مشخص شده است. برای جدا کردن کلمات از یک‌دیگر، مجاز به یک‌بار استفاده از این کلید هستیم. چنان‌چه بعد از واژه‌ها از علامت‌های «» ():؛،؟! استفاده کنیم این فاصله حذف می‌شود و بعد از علامت قرار می‌گیرد. در کلمات مرکب مانند: نام‌گذاری، می‌شود، رفته‌اند و … برای جلوگیری از دوبار خوانده شدن واژه، می‌توان هنگام حروف‌چینی از اندازۀ مناسب‌تری به‌عنوان نیم‌فاصله که معمولاً نصف اندازۀ فاصله است استفاده کرد. چنین عملی مانع از جدا افتادن یک کلمه در دو سطر مختلف می‌شود. در یک متن طولانی مثل یک مقاله، یا متن یک کتاب، کنترل تمام کلمات مرکب برای جلوگیری از دوباره‌کاری سخت و غیرحرفه‌ای است. اگر در طراحی قلم نیم‌فاصله در نظر گرفته شده باشد، از پدید آمدن چنین عملی جلوگیری می‌شود. نقش یک طراح در کنترل فاصله‌ها در همین حوزه تعریف می‌شود و طراح یا حروف‌چین مجاز به فاصله‌گذاری کاذب بین واژه‌های متن نیستند. جمع یا فشردن غیر معمول کلمات به یک‌دیگر (از سوی کاربران غیرحرفه‌ای)، تعادل سطح خاکستری (سیاهی و سفیدی) متن را برهم می‌زند و خوانده شدن متن را دشوار و گاه غیرممکن می‌کند. همچنین افزودن عرض حروف و کشیدن حروف، تناسبات افقی و عمودی فرم حروف را دگرگون می‌کند و به خوانده شدن ستون متن لطمه قابل‌توجهی وارد می‌کند.

نسخۀ متغیر